Ochrana osobních údajů - GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů našich klientů považujeme za naši prioritní povinnost. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Správce osobních údajů:

Penzion Samota nad Ploučnicí se sídlem Veselí 30, 470 02 Zákupy. Majitelka Pavla Suchá, Veselí 30, 470 02 Zákupy, IČ: 713 96 021, samotanadploucnici@seznam.cz, telefon: +420 777 158 323.

Zpracovávané osobní údaje:

 • identifikační údaje klienta - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • kontaktní údaje - těmito údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailovou adresu a jiné podobné informace

Jedná se o údaje, které jsou poskytované ze strany klienta zcela dobrovolně a jsou pro penzion Samota nad Ploučnicí (dále jen penzion) nezbytné pro náležité uzavření smluvního vztahu s klientem pro pobyt v penzionu, případně k poskytnutí jiných nabízených služeb.

Zdroje získaných osobních údajů:

 • se souhlasem klienta při rezervaci či při příjezdu do penzionu
 • se souhlasem klienta přes internet (email, sociální sítě)

Veškeré osobní údaje od klienta, jsou získané s jeho souhlasem a jsou řádně evidovány.

Použití osobních údajů:

 • dle zákona, se překládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o výběru ubytovacího poplatku
 • dle zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
 • pro informování klienta o nových službách či nabídkách penzionu
 • pro svou vnitřní potřebu, především tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů.

Práva klienta:

 • právo dostat informace o zpracování osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • právo vznést námitku

Všechny osobní údaje klienta jsou s náležitou péčí spravovány a chráněny. Přijali jsme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů klienta. Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů klienta. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez souhlasu klienta nevydáme osobní údaje klienta žádné jiné třetí straně, nebude-li k tomu dán jiný zákonný důvod.

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany penzionu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje.

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního formuláře souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.


Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.3.2024

odpovědná osoba: Pavla Suchá