Všeobecné smluvní podmínky


1. Rezervace ubytování

1.1 Rezervaci ubytování je možno provést elektronickou formou prostřednictvím jednoduchého rezervačního formuláře umístěného na tomto webu případně e-mailem. Rezervace bude penzionem potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

2. Ceny a platební podmínky

2.1. Penzion poskytuje ceny za ubytování na základě aktuálně platného ceníku uvedeného na těchto webových stránkách.  Akční nabídky a slevy není možné kombinovat. Akční ceny nelze uplatňovat na již zakoupené nebo rezervované pobyty.

2.2. Pro potvrzení rezervace je požadována úhrada zálohy ve výši 50% z celkové částky za ubytování. Záloha se hradí převodem na účet na základě zálohové faktury vystavené penzionem. V případě neuhrazení zálohy ve stanoveném termínu (splatnost uvedená na faktuře), rezervace zaniká. Rezervace se stává závaznou v momentě, kdy je zálohová platba připsána na účet penzionu. 

2.3. Záloha není vyžadována pouze v případě rezervace ubytování 2 a méně dní před nástupem na pobyt. V takovém případě se hradí ubytování v plné výši v hotovosti při nástupu na pobyt.

2.4. Doplatek ceny za ubytování je hrazen v hotovosti na místě při nástupu na pobyt. Platební karty nepřijímáme. 

2.5. STORNO  PODMÍNKY: v případě storna pobytu či změně rezervace ze strany hosta postupujeme dle následujících podmínek, pokud není dohodnuto jinak:

30% výše uhrazené zálohy, dojde-li ke stornování do 30. dne před termínem nástupu na pobyt

50% výše uhrazené zálohy, dojde-li ke stornování od 29. do 8. dne před termínem nástupu na pobyt

100% výše uhrazené zálohy, dojde-li ke stornování od 7. do 1 dne před termínem nástupu na pobyt, nebo v případě, že host na pobyt nenastoupí.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítá i den , kdy bylo do penzionu odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Storno je třeba zaslat písemnou formou dopisu, či e-mailem.

2.6. V případě ukončení pobytu dříve, než bylo dohodnuto, má penzion právo účtovat částku za celý pobyt.

3. Nástup a ubytování

3.1. Nástup na ubytování (check-in) je v čase 15.00 - 20.00 hod., pokud není dohodnuto jinak.

3.2. Ukončení pobytu, tedy opuštění pokoje příp. apartmánu (check-out) je do 11 hod., pokud není dohodnuto jinak.

3.3. Penzion si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté.

3.4. Smluvní vztah mezi hostem a penzionem končí v den ukončení pobytu.

3.5. Penzion má právo ukončit pobyt hosta bez nároku na vrácení peněz, jestliže: je zjevné, že host je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek/host úmyslně poškozuje majetek penzionu, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného chování/obtěžuje svým chováním ostatní hosty v penzionu/zdravotní stav hosta ohrožuje zdraví ostatních hostů a personálu/z důvodu vyšší moci. Pobyt v penzionu se řídí platným ubytovacím řádem. Jestliže mezi smluvními stranami dojde ke sporu, je subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


Ve Veselí, dne 1. března 2024